Geen producten (0)

Algemene Voorwaarden

Lees deze algemene gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door en zorg dat je de inhoud ervan begrijpt. Door gebruik te maken van onze service ga je akkoord met deze algemene gebruiksvoorwaarden. Indien je niet akkoord wenst te gaan met deze algemene gebruiksvoorwaarden, maak dan geen gebruik van onze service.

Gebruik je deze website, dan aanvaard je de gebruiksvoorwaarden van onze site. Eventuele (inkoop)voorwaarden van anderen wijzen we nadrukkelijk van de hand.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 1 december 2018

Definities

Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor de webshop van Medical supply store.

Cliënt
De natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die Medical supply store een opdracht geeft dan wel met Medical supply store een Overeenkomst heeft gesloten.

Dienst
De terbeschikkingstelling van de webapplicatie door Medical supply store, het geheel van informatie en product(en), het proces van vervaardiging, gereedmaken van bestelling(en) van één of meerdere producten, in virtuele of fysieke vorm, betaling en het ter post aanbieden van de opdracht, al dan niet in combinatie met postzegels.

Medical supply store
Vestigings- & postadres:
Uilenkamp 41
3972 XN Driebergen-Rijsenburg
KvK-nummer: 60440635

Herroepingsrecht
de mogelijkheid voor de Cliënt om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Overeenkomst
De overeenkomst waarbij Medical supply store en de gebruiker het verrichten van een dienst of andere rechtsbetrekking aangaan.

Werkdag
Maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd feestdagen


 

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van de Overeenkomst, nadere overeenkomsten alsmede aanbiedingen en mededelingen van Medical supply store die verband houden met de Dienst.

2.2 Afwijkingen van en aanvullingen op de Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk of elektronisch worden overeengekomen.

2.3 Voor zover de bepalingen van de Overeenkomst afwijken van de Algemene Voorwaarden prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst.

Totstandkoming Overeenkomst

3.1 De Overeenkomst komt tot stand door en op het moment van verzending van de bevestiging van de Opdracht door Medical supply store, dan wel, bij gebreke van een dergelijke bevestiging, door het verrichten van de Dienst.

3.2 Medical supply store behoudt zich het recht voor om een Opdracht om haar moverende redenen te weigeren dan wel nadere voorwaarden te stellen.

De Dienst

4.1 Het is Cliënt niet toegestaan om de Dienst in strijd met de wet, de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden te gebruiken dan wel anderszins onrechtmatig te handelen jegens Medical supply store of derden.

4.2 Het is Cliënt niet toegestaan de Dienst te gebruiken in de uitoefening van beroep of bedrijf.

4.3 Cliënt dient te beschikken over Internet toegang (met gebruik van Microsoft Internet Explorer 6.0 of hoger, Firefox 3 of hoger of Safari 4 of hoger, een e-mail adres, een pc en een vrije vaste of mobiele telefoonverbinding.

4.4 Cliënt is verantwoordelijk voor de juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid van de adressering van de bestelling. Indien onjuistheid, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van het opgegeven adres tot gevolg heeft dat de bestelling niet kan worden afgeleverd, blijft Cliënt de vergoeding voor het gebruik van de Dienst verschuldigd.

4.5 Het is Cliënt niet toegestaan voor de aflevering  een buitenlands adres op te geven.

4.6 Klachten over de uitvoering van de dienst dienen binnen 2 weken na afloop van de door Medical supply store aangegeven bezorgperiode te worden ingediend, tenzij dit van Cliënt redelijkerwijs niet kan worden verlangd, bij gebreke waarvan iedere aanspraak van Cliënt komt te vervallen.

4.7 Medical supply store streeft er naar – indien de bestelling vóór 15.00 uur op Werkdagen is  ontvangen, deze nog dezelfde Werkdag ter post te bezorgen.

4.8 Bij bezoek van de website vanuit een ander land dan Nederland, dan is Cliënt verantwoordelijk voor de naleving van daar geldende wet- en regelgeving.

4.9 De op de website weergegeven afbeeldingen zijn niet op ware grootte en kunnen afwijken in kleur, vorm, maat, contrasten en lay-out ten opzichte van via de website bestelde en afgeleverde producten. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet volledig is, niet correct is, of dat deze is verouderd.

4.10 Medical supply store biedt alle producten, diensten en informatie aan zonder enige waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of anderszins.

4.11 Cliënt mag de dienst niet gebruiken op een manier die in strijd is met de wet, de overeenkomst, of de algemene voorwaarden.

4.12 Cliënt mag op geen enkele wijze onrechtmatig handelen jegens Medical supply store.

4.13 Het is niet toegestaan om de website op een manier te gebruiken die het functioneren van de website en/of het gebruik door anderen kan hinderen en/of op deze website aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten.

4.14 Medical supply store staat ervoor in dat de geleverde producten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Medical supply store zal bestellingen van goederen en het uitvoeren ervan met de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten.

Bezorging

5.1 Medical supply store stelt alles in het werk om poststukken op de juiste datum te verzenden en op het juiste adres te laten bezorgen. De ondernemer is echter niet verantwoordelijk c.q. aansprakelijk voor het niet tijdig arriveren van een poststuk of het arriveren op een onjuist adres.

5.2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Cliënt aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

Beveiliging en Internet

Medical supply store zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de Dienst te beschermen tegen de risico's van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door Cliënt ingevoerde gegevens en zijn eigen, op de Website geplaatste adresbestanden, maar Medical supply store kan ter zake geen garantie geven.

Aansprakelijkheid

7.1 Medical supply store aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die Cliënt lijdt door tekortkomingen van Medical supply store in de uitvoering van de Dienst.

7.2 Medical supply store kan zich niet beroepen op de uitsluiting van aansprakelijkheid als bedoeld in het vorige lid voor zover de schade is ontstaan uit haar eigen handelen of nalaten, geschied hetzij met het opzet die schade te veroorzaken, hetzij roekeloos en met de wetenschap dat die schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien.

7.3 Medical supply store en/of onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die ontstaat als gevolg van het gebruik van deze website ongeacht of Medical supply store de Cliënt op de mogelijkheid van deze schade heeft gewezen, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt is tot virussen, defecten of overige onvolkomenheden aan andere apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van de website, het wijzigen, onderscheppen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan de gebruiker en/of Medical supply store wordt toegezonden, de beschikbaarheid en/of werking van de website, misbruik of verkeerd of oneigenlijk gebruik van de website, verlies of vervorming van gegevens, downloaden of gebruiken van bijvoorbeeld beelden, informatie en/of gegevens van de website en/of aanspraken van derden in verband met de toegang of het gebruik van de website.

Overmacht

Medical supply store is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting uit hoofde van deze Overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een niet toerekenbare tekortkoming. Van een niet toerekenbare tekortkoming is onder meer sprake indien Medical supply store niet in staat is haar verplichtingen jegens Cliënt na te komen als gevolg van een niet toerekenbare tekortkoming van derden van wiens hulp Medical supply store gebruik maakt bij de uitvoering van de Overeenkomst of als gevolg van een tekortkoming van leveranciers van telecommunicatiediensten.

Prijzen en betaling

9.1 Cliënt is aan Medical supply store de op de Website vermelde vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding wordt aan Cliënt wordt getoond voorafgaand aan het elektronisch accorderen van de Opdracht door Cliënt.

9.2 De op de Website vermelde vergoeding is, voor zover van toepassing, inclusief verschuldigde omzetbelasting, op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968. Buitenlandse heffingen en/of belastingen zijn niet inbegrepen inclusief BTW.

9.3 Cliënt draagt zelf de kosten van transmissie en internettoegang.

9.4 Cliënt dient de vergoeding voor de Dienst en de Vervoersdienst vooraf te voldoen via één van de aangeboden betaalwijzen.

9.5 Alle betalingsopdrachten worden afgehandeld via een gespecialiseerde betalingsprovider, een Payment Service Provider(PSP). Op de betalingsopdrachten zijn dan ook de algemene voorwaarden van de desbetreffende PSP van toepassing.

9.6 Medical supply store behoudt het recht om bepaalde opdrachten te weigeren in het geval dat je eerder producten hebt verstuurd zonder dat de betaling goed is afgerond en/of we andere onregelmatigheden hebben geconstateerd.

9.7 Bestellingen worden pas door Medical supply store in productie genomen op het moment dat de betaling voldaan is.

9.8 De prijzen zijn per product gespecificeerd in het productoverzicht op onze website. Medical supply store behoudt het recht om prijzen te wijzigen. Typefouten voorbehouden.

9.9 De Cliënt heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

9.10 Indien het door de Cliënt verschuldigde bedrag niet van de opgegeven rekening afgeschreven kan worden ingeval eenmalige machtiging tot automatische incasso of wanneer Medical supply store niet in staat is het verschuldigde bedrag te incasseren zal Medical supply store de Cliënt een aanmaning sturen met het verzoek om het verschuldigde bedrag zelf aan Medical supply store over te maken. In deze aanmaning wordt een termijn gesteld binnen welke het bedrag betaald dient te zijn.

9.11 Indien het betalingstermijn verlopen is zal Medical supply store een bedrag van € 2,95 aan administratiekosten bovenop het door de Cliënt verschuldigde bedrag in rekening brengen. Door aanvaarding van deze algemene voorwaarden verklaart de Cliënt uitdrukkelijk akkoord met deze administratiekosten.

Herroepingsrecht

Voor aflevering van dienst en/of producten:

10.1 Cliënt heeft het recht om deze Overeenkomst binnen 14 Werkdagen na totstandkoming ervan conform artikel 3.1 te ontbinden door middel van een daartoe strekkende schriftelijke of elektronische mededeling aan Medical supply store, mits deze mededeling Medical supply store tenminste 2 werkdagen voor de door de Cliënt ingevulde ‘verzenddatum’ heeft bereikt.

10.2 Is de verschuldigde vergoeding inmiddels voldaan, maar op tijd geannuleerd, dan kan er gekozen worden voor terugbetaling van het orderbedrag binnen 30 dagen of voor een code ter waarde van het orderbedrag. Deze code blijft 2 maanden geldig na de annuleringsdatum.

Bij levering van producten:

10.3 Bij de aankoop van producten heeft de Cliënt de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Cliënt of een vooraf door de Cliënt aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

10.4 Tijdens de bedenktijd zal de Cliënt zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

10.5 Indien de Cliënt gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

10.6 Indien de Cliënt de verschuldigde vergoeding reeds betaald heeft, zal Medical supply store dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Uitsluiting herroepingsrecht,

10.7 Medical supply store kan het herroepingsrecht van de Cliënt uitsluiten voor zover voorzien in lid 10.8

10.8 Uitsluiting van herroepingsrecht is mogelijk voor de producten die:
- die door Medical supply store tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
- die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

- in de SALE staan. Artikelen uit de Sale kunnen niet retour gezonden worden. Er wordt ook geen geld terug gegeven.
De zichttermijn zoals bedoeld in art.7:46d BW is niet van toepassing.

Inschakeling van derden

Medical supply store is gerechtigd om voor het verrichten van (delen van) de Dienst derden in te schakelen.

Klantenservice

Voor vragen en klachten met betrekking tot de Dienst kan Cliënt zich wenden tot de Klantenservice Internetservice. De Klantenservice is bereikbaar via de link ‘klantenservice’ op de website Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur, uitgezonderd feestdagen

Klachtenregeling

14.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de Cliënt de gebreken heeft geconstateerd.

14.2 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Cliënt een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Intellectuele Eigendomsrechten

15.1 De inhoud van deze site (teksten, grafisch materiaal en logo’s) is in eigendom van Medical supply store of aan Medical supply store gelieerde derden en wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Het is dan ook verboden om de inhoud van deze website op welke manier dan ook te wijzigen, publiceren, reproduceren, verveelvoudigen (waaronder downloaden), verkopen, distribueren, tentoonstellen, openbaar maken of op welke andere manier dan ook te gebruiken, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Medical supply store en/of haar licentiegevers.

15.2 Niets van hetgeen in dit artikel is vervat zal worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of ander (gebruiks-)recht uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van de ondernemer en/of haar licentiegevers.

15.3 Zonder de voorafgaande expliciete en schriftelijke toestemming van de ondernemer is het niet toegestaan links naar de website van de ondernemer of aan de aan de ondernemer gelieerde bedrijven en/of websites aan te bieden. 

Wijziging van de Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden en de op de Website vermelde vergoeding kunnen door WKB te allen tijde worden gewijzigd.

Slotbepalingen

17.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

17.2 Geschillen tussen Medical supply store en de Cliënt die voortvloeien uit de Overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank Midden Nederland.

Disclaimer

Door deze website te bezoeken of te gebruiken, verklaar je je akkoord met deze voorwaarden. We garanderen niet dat de website foutloos is, of zonder onderbreking zal functioneren.

 

 

 

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.